Blog

Mesures de flexibilitat de les pràctiques empresarials en els ensenyaments de FP:

🔸 Reducció al mínim de les hores de pràctiques obligatòries
🔸 Exempció total o parcial de les pràctiques per l’alumnat d’últim curs de l’àrea sanitària o sociocomunitària que hagi accedit a un contracte de treball sanitari en el context de crisi sanitària
🔸 Es podrà agrupar el mòdul de pràctiques amb el mòdul de projecte
🔸 Es poden substituir les pràctiques per activitats associades a l’entorn laboral
🔸 L’avaluació no requerirà de la figura del tutor d’empresa
🔸 La qualificació de les pràctiques només podrà ser apte o no apte, no es podrà utilitzar per fer la mitjana de l’expedient

🔎 Consulta el document: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4575.pdf

El Govern central anuncia com haurà d’adaptar la selectivitat cada comunitat autònoma:

🔹 Modificació del temps en funció del format de la prova
🔹 Hi haurà un sol model d’examen amb preguntes a escollir
🔹 A cada prova s’haurà de procurar incloure com a mínim 1 pregunta de cada temari
🔹 Dates 1a convocatòria: entre el 22 de juny i el 10 de juliol
🔹 Data 2a convocatòria: 17 de setembre
🔹 Publicació de resultats: 17 de juliol (1a convocatòria) i 23 de setembre (segona convocatòria)

🔎 Consulta el document: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf

El Departament d’Educació publica instruccions per la 3a avaluació, que en cap cas podrà afectar negativament en l’informe de final de curs.

Educació infantil:
🔸 S’avaluarà en funció dels assoliments del 1r i 2n trimestre.
🔸 Les activitats del 3r trimestre serviran per complementar l’informe però no poden afectar negativament.

Educació primària:
🔸 Caldrà avaluar si s’han assolit les competències bàsiques de cada nivell.
🔸 En cas que algun/a alumne/a presenti dificultats, s’hauran de proposar mesures de reforç.

ESO:
🔸 L’alumnat que tingui assignatures suspeses o pendents del 1rT i/o 2nT té dret a recuperació.
🔸 En cas que un alumne de 4t d’ESO no hagi assolit tots els nivells competencials, podrà passar de curs però l’equip docent haurà de preveure eines i recursos per assolir-los en estudis posteriors.

BATXILLERAT:
🔸 Es farà avaluació telemàtica, però aquesta no podrà condicionar de manera negativa els informes avaluadors de l’alumnat.
🔸 En cas que un/a alumne/a tingui pendent o suspesa alguna assignatura del 1r i/o 2n trimestre, té dret a recuperació.
🔸 Al juny els equips docents hauran de reforçar intensivament la preparació de l’alumnat de 2n de batxillerat per la selectivitat.

🔎 Consulta el document: https://bit.ly/2VLCb1R

Unportal.cat

És una eina de suport a l’orientació adreçat als alumnes de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Formació Professional, i a les seves famílies, de cara a fer la tria d’estudis universitaris i de cicles de grau mitjà (CFGM) i superior (CFGS).

Es tracta del web  www.unportal.cat, un recurs que concentra la informació disponible, permanentment actualitzada, sobre els prop de 800 títols universitaris i els més de 260 ensenyaments professionals (incloent els artístics i esportius) impartits a Catalunya.

El web ofereix una navegació fàcil i intuïtiva que possibilita aplicar diversos filtres en funció dels interessos dels usuaris, fer comparatives i consultar amb detall tota la informació associada a cada estudi a partir de diferents indicadors (plans d’estudis, notes de tall, preus, inserció laboral dels titulats de graus i cicles, abandonament dels estudis universitaris a primer curs…)

També podeu fer una cerca geogràfica d’estudis d’FP, obrint un mapa de Catalunya i fent una selecció aplicant els filtres de ciutat, família professional o cicle formatiu.

(Informació penjada a la web del centre des del 16 de març)

SUBVENCIÓ 2019

Aquest any 2019, l’Ajuntament de Riudoms ens ha concedit una subvenció de 975€.

Aquests diners seran destinats a pagar el monitoratge que l’AMPA contracta, juntament amb l’Institut, per l’hora del pati a la biblioteca del centre. Servei que es contracta al Consell Comarcal.

Resultats de la votació dels projectes de les entitats locals

Durant la 39a Fira de l’Avellana, els veïns i les veïnes de Riudoms van poder participar en l’elecció dels projectes presentats per les entitats locals que consideressin de més interès per al municipi. Els 8 projectes amb més vots se’ls concedirà una dotació econòmica extraordinària de 1000 €, per als 4 primers, i de 500 €, als 4 següents. 

Es va recollir un total de 489 enquestes, de les quals eren vàlides 415.

L’AMPA de l’Institut Joan Guinjoan ha quedat en quarta posició i rebrà la subvenció extraordinària de 500 €.