Així es preveu la desescalada del confinament en l’àmbit de l’educació:

Fase 0
🔸 Educació mitjançant vies telemàtiques
Sortides d’infants a l’exterior amb limitacions
Fase 1
🔸 Obertura dels centres educatius per a desinfecció, acondicionament, i treball administratiu preparatori per docents
Fase 2
🔸 Obertura de centres d’educació infantil per famílies que acreditin treball presencial sense possibilitat de flexibilització
🔸 Cursos voluntaris per 4t d’ESO, 2n batxillerat i 2n grau mig o superior d’FP amb limitacions d’aforament i distància social
🔸 Obertura de Centres d’Educació Especial amb assistència voluntària
🔸 EBAU-PAU
🔸 Preparació dels programes de reforç dels centres

🏫 La tornada a l’escola es farà al setembre amb mesures de protecció
📆 L’inici i finalització de cada fase dependrà de l’evolució de la crisi sanitària i vindrà autoritzada pel Ministeri de Sanitat

🔎 Consulta tota la informació: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/280420-enlace-desescalada.aspx

Mesures de flexibilitat de les pràctiques empresarials en els ensenyaments de FP:

🔸 Reducció al mínim de les hores de pràctiques obligatòries
🔸 Exempció total o parcial de les pràctiques per l’alumnat d’últim curs de l’àrea sanitària o sociocomunitària que hagi accedit a un contracte de treball sanitari en el context de crisi sanitària
🔸 Es podrà agrupar el mòdul de pràctiques amb el mòdul de projecte
🔸 Es poden substituir les pràctiques per activitats associades a l’entorn laboral
🔸 L’avaluació no requerirà de la figura del tutor d’empresa
🔸 La qualificació de les pràctiques només podrà ser apte o no apte, no es podrà utilitzar per fer la mitjana de l’expedient

🔎 Consulta el document: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4575.pdf

El Govern central anuncia com haurà d’adaptar la selectivitat cada comunitat autònoma:

🔹 Modificació del temps en funció del format de la prova
🔹 Hi haurà un sol model d’examen amb preguntes a escollir
🔹 A cada prova s’haurà de procurar incloure com a mínim 1 pregunta de cada temari
🔹 Dates 1a convocatòria: entre el 22 de juny i el 10 de juliol
🔹 Data 2a convocatòria: 17 de setembre
🔹 Publicació de resultats: 17 de juliol (1a convocatòria) i 23 de setembre (segona convocatòria)

🔎 Consulta el document: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf

El Departament d’Educació publica instruccions per la 3a avaluació, que en cap cas podrà afectar negativament en l’informe de final de curs.

Educació infantil:
🔸 S’avaluarà en funció dels assoliments del 1r i 2n trimestre.
🔸 Les activitats del 3r trimestre serviran per complementar l’informe però no poden afectar negativament.

Educació primària:
🔸 Caldrà avaluar si s’han assolit les competències bàsiques de cada nivell.
🔸 En cas que algun/a alumne/a presenti dificultats, s’hauran de proposar mesures de reforç.

ESO:
🔸 L’alumnat que tingui assignatures suspeses o pendents del 1rT i/o 2nT té dret a recuperació.
🔸 En cas que un alumne de 4t d’ESO no hagi assolit tots els nivells competencials, podrà passar de curs però l’equip docent haurà de preveure eines i recursos per assolir-los en estudis posteriors.

BATXILLERAT:
🔸 Es farà avaluació telemàtica, però aquesta no podrà condicionar de manera negativa els informes avaluadors de l’alumnat.
🔸 En cas que un/a alumne/a tingui pendent o suspesa alguna assignatura del 1r i/o 2n trimestre, té dret a recuperació.
🔸 Al juny els equips docents hauran de reforçar intensivament la preparació de l’alumnat de 2n de batxillerat per la selectivitat.

🔎 Consulta el document: